• Slider Banner

    Herindelingsadvies vastgesteld door beide gemeenteraden. Met dit historische besluit over de fusie zit de taak van de raden erop en wordt het advies doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland.

    Read more

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren. Inwoners van Beemster en Purmerend zijn gevraagd aan te geven wat zij belangrijke waarden vinden die ze aan de nieuwe gemeente mee willen geven. Deze waarden hebben een plek gekregen in een herindelingsontwerp, het formele document waarin de aanleiding van en draagvlak voor de fusie, de financiën en de ambities van de nieuwe gemeente zijn verwoord. De raden van Beemster en Purmerend besluiten eind september 2019 over dit herindelingsontwerp en daarmee over de fusie.

De Eerste Kamer heeft 25 mei 2021 voor de gemeentelijke herindeling van Beemster en Purmerend gestemd. Met dat besluit is de fusie van de twee gemeenten vanaf 1 januari 2022 een feit.
 
Eerder stemden beide gemeenten, de provincie Noord-Holland, de Ministerraad en de Tweede Kamer al in met de fusie. Het besluit van de Eerste Kamer leidt ertoe dat de nieuwe gemeente Purmerend ruim 94.000 inwoners telt en een oppervlakte van 97 km² beslaat.

De Tweede Kamer is gestart met de voorbereiding van het wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend. Betrokkenen en belangstellenden hebben tot uiterlijk 9 december 2020 de gelegenheid schriftelijk commentaar op het genoemde wetsvoorstel in te dienen.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het herindelingsvoorstel Beemster & Purmerend. Alleen het parlement dient nog in te stemmen met de herindeling. Eerder stemden beide gemeentes en de provincie Noord-Holland al in met de fusie.
 

De nieuwe gemeente Purmerend die op 1 januari 2022 van start moet gaan is weer een stap dichterbij. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben op 30 juni 2020 de zienswijze op het herindelingsadvies vastgesteld. Hier staat in dat de provincie de fusie tussen de gemeenten Beemster en Purmerend als positief beoordeelt. Volgens de provincie kan de nieuwe gemeente Purmerend een essentiële bijdrage leveren aan het oppakken van regionale opgaven én voldoende rekening houden met de unieke kenmerken van zowel Beemster als Purmerend met een dorpskern-, wijken buurtgerichte aanpak.

De provincie Noord-Holland steunt het herindelingsadvies van de gemeenten Beemster en Purmerend.

Gedeputeerde Staten hebben een concept-zienswijze vastgesteld waarin het college aangeeft vertrouwen te hebben in de nieuwe gemeente Purmerend die straks voldoende ambtelijke én bestuurlijke capaciteit heeft om haar maatschappelijke opgaven efficiënt en effectief op te pakken.

Herindelingsadvies vastgesteld door beide gemeenteraden. Met dit historische besluit over de fusie zit de taak van de raden erop en wordt het advies doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland.

Laatste stap van beide gemeenteraden in besluitvorming herindelingsadvies

Op 1 januari 2022 willen de gemeenten Beemster en Purmerend fuseren. Hiervoor doorlopen beide gemeenten een formeel, wettelijk herindelingsproces. In dit proces is weer een belangrijke stap gezet. Op 27 februari 2020 hebben de gemeenteraden van Beemster en Purmerend het herindelingsadvies vastgesteld.

Colleges van burgemeesters en wethouders Beemster en Purmerend stemmen in met het herindelingsadvies.
 
Op 1 januari 2022 willen de gemeenten Beemster en Purmerend fuseren. Hiervoor doorlopen beide gemeenten een formeel, wettelijk herindelingsproces. In dit proces is weer een belangrijke stap gezet. Op 7 januari 2020 hebben de colleges van burgemeesters en wethouders van Beemster en Purmerend ingestemd met het herindelingsadvies. Dit herindelingsadvies is een vervolg op het herindelingsontwerp dat op 26 september 2019 door de beide gemeenteraden is vastgesteld.

De raden van de gemeenten Beemster en Purmerend hebben op 26 september 2019 het herindelingsontwerp Beemster en Purmerend vastgesteld. Het herindelingsontwerp bevat een procesmatige en inhoudelijke onderbouwing van de voorgestelde samenvoeging van de twee gemeenten in de nieuwe gemeente Purmerend.

Subscribe to